Home » Ugdymo planas 2016-2017 m. m.

Ugdymo planas 2016-2017 m. m.

VILNIAUS KRIKŠČIONIŲ MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2016-2017 m. m.

1. Gimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2015-2017 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais.

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo nuostatas ir padėti savarankiškai bei tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, planuoti ir organizuoti ugdymą gimnazijoje. Planas taip pat padeda formuoti mokyklos ugdymo turinį, organizuoti jo procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

ugdymo-planas-2016-2017-m-m.pdf formatu