Home » Mokinių taryba

Mokinių taryba

Vilniaus krikščionių gimnazijos mokinių tarybą sudaro 15 narių. Išrinkti 13 mokinių iš 5-12 klasių. 5-8 klasių mokinių yra po vieną atstovą iš klasės, o 9-12 kl. – po du. Mokinių tarybai padeda du mokinių išrinkti mokytojai Valdas Statulevičius ir Marija Serbintaitė.

VILNIAUS KRIKŠČIONIŲ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių taryba (MT) – aukščiausia mokyklos mokinių savivaldos institucija, telkianti mokinius mokyklos veiklos organizavimo gerinimui, mokinių teisių gynimui, jų saugumo užtikrinimui.
 2. Mokinių tarybos nuostatai reglamentuoja MT veiklos tikslą ir uždavinius, MT sudarymo ir veiklos principus, MT veiklos organizavimą.

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus.
 2. Suderinusi su mokyklos vadovybe, padeda organizuoti mokyklos renginius, planuoja moksleivių popamokinę veiklą, inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius.
 3. Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto, kitų Lietuvos miestų  bei užsienio mokyklomis.
 4. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
 5. Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės.
 6. Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas.
 7. Aktyviai dalyvauti socialinėje ir kultūrinėje veikloje.
 8. MT veiklą koordinuoja mokyklos vadovas ar mokinių deleguotas mokytojas, vadovaudamasis mokyklos MT nuostatais.

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

 1. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę
 2. Teikia siūlymus mokyklos vadovybei dėl ugdymo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo, mokiniu elgesio vertinimo, skatinimu ir nuobaudų skyrimo.
 3. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 4. Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos.
 5. Deleguoja mokinius į mokyklos tarybą ar kitas savivaldos institucijas svarstant su mokinių ugdymų susijusius klausimus.
 6. Tvirtina mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir pan.

MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA

 1. Mokinių tarybą sudaro deleguoti klasių atstovai, nuo 5 kl. iki 8 kl. po vieną mokinį, o nuo 9 kl. po 2 mokinius iš kiekvienos klasės.
 2. Mokyklos taryba sudaroma vieneriems mokslo metams.
 3. Mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais
 4. Mokinių tarybos veiklai vadovauja MT narių išrinktas pirmininkas (jam nesant pavaduotojas).
 5. Pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, jam padeda išrinktas pavaduotojas(-a), sekretorius tvarko tarybos dokumentaciją.
 6. Rinkimai ir nutarimai priimami, jeigu juose dalyvauja 2/3 MT narių.
 7. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta kas antrą savaitę (dažniau esant poreikiui).

MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku (prezidentu) ar darbo grupės vadovu.
 2. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose.
 3. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos.
 4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą.
 5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu.
 6. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.
 7. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų.
 8. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius.
 9. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba sekretorei, o vietoj savęs deleguoti klasės atstovą.
 10. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme.
 11. Vykdyti ir informuoti visus Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus.
 12. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas.

MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, PAVADUOTOJO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

 1. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieniems mokslo metams.
 2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, pirmo posėdžio metu.
 3. Mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai.
 4. Tarybos nariai balsuoja vieną kartą.
 5. Rinkimai teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 MT narių.

 MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, PAVADUOTOJO IR SEKRETORIAUS PAREIGOS

 1. Mokinių Tarybos pirmininkas organizuoja Mokinių Tarybos posėdžius.
 2. Kartu su pavaduotoju ir sekretore sudaro posėdžių darbotvarkes.
 3. Pirmininkauja posėdžiams.
 4. Kontroliuoja posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.
 5. Mokinių Tarybos pirmininko pavaduotojas padeda pirmininkui visose veiklose.
 6. Mokinių Tarybos pirmininko pavaduotojas pavaduoja Mokinių Tarybos pirmininką jam nesant.
 7. Mokinių Tarybos sekretorius protokoluoja Mokinių Tarybos posėdžius ir tvarko visą Mokinių Tarybos dokumentaciją.

MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA

 1. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:
 2. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas.
 3. Savo pareigų nevykdymas.
 4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.
 5. Nedalyvavimas posėdžiuose.
 6. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, sekretorius, Mokinių tarybos narių grupė.
 7. Mokinių tarybos narys šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos narių.
 8. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
 2. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Vilniaus krikščionių mokykloje.
 3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.
 4. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami:
 5. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma.
 6. Koreguotą statutą turi patvirtinti direktorius.
  _DSC0041 _DSC0051 _DSC0064 _DSC0095 _DSC014414595831_1336472659698275_3094747077045954546_n