Home » Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Vilniaus krikščionių mokyklos

Mokinių elgesio taisyklės

Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai pagrįsti Švento Rašto principu

Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems(Lk 6,31)

1. Mokinys privalo laikytis mokykloje priimtinų elgesio normų, gerbti mokyklos bendruomenės narius.

2. Mokinys privalo gerbti ir saugoti Mokyklos vardą, elgtis mandagiai.

3. Mokinys privalo laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, būti aktyvus, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (pasiekimų knygelę, knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.), stropiai mokytis (jei mokinys baigia trimestrą su nepatenkinamais pažymiais, jam direktoriaus vardu yra reiškiamas įspėjimas. Jei mokinys baigia mokslo metus su vienu nepatenkinamu pažymiu, mokytojų taryboje svarstomas klausimas dėl jo kėlimo į aukštesnę klasę arba šalinimo iš mokyklos).

4. Mokinys privalo pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,  neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais, draudžiama kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus ir kt.).

5. Pamokų metu mokiniams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kita asmenine garso, vaizdo bei kompiuterine technika (pažeidus šią taisyklę, prietaisas atimamas ir grąžinamas tėvams). Mokykloje draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius, garsiai klausytis muzikos. Mokykloje draudžiama žaisti azartinius žaidimus siekiant materialinės naudos.

6. Mokiniui draudžiama praleisti pamokas be pateisinamos priežasties. (Praleistos pamokos turi būti pateisintos raštu ne vėliau kaip per tris dienas nuo grįžimo į mokyklą. Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas. Praleidus daugiau negu 50 % mokomojo dalyko trimestro pamokų, vertinimas – neatestuota; praleidus trečdalį pusmečio mokomojo dalyko pamokų be pateisinamos priežasties, įvertinimas – neatestuota).

7. Mokinys privalo į mokyklą ateiti tvarkingai, švariai ir neprovokuojančiai apsirengęs (švariai ir neprovokuojančiai apsirengęs (nevilkėti permatomų, apnuoginančių, su didelėmis iškirptėmis, be rankovių, giliais skeltukais, per trumpų, nepaslepiančių apatinio trikotažo, drabužių (trumpiausias šortų ir sijonų ilgis šiek tiek virš kelių, t.y. ne daugiau kaip per plaštaką), laikytis asmens higienos reikalavimų (neryškiai lakuoti, pastelinės spalvos nagai, maži auskarai (nekabantys), neryškus makiažas (paryškintos blakstienos, lūpų blizgesys). Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti asmeninėje spintelėje.

8. Draudžiama smurtauti, reketuoti, tyčiotis, apkalbinėti, peštis ir pan. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

9. Pamokų metu mokiniui draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos be mokytojo leidimo.

10. Mokinys privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą (inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Mokinys, pastebėjęs sugadintą arba gadinamą mokyklos turtą, privalo pranešti apie tai mokyklos administracijai).

11. Mokiniui draudžiama į mokyklą atsinešti nesaugių, gyvybei pavojingų daiktų (peiliukų, degtukų, petardų, šaunamųjų ginklų ir pan.).

12. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti svaigalus, narkotines ir psichotropines medžiagas, atsinešti jas į mokyklą bei platinti. (Pažeidus šią taisyklę, nagrinėjamas klausimas dėl mokinio pašalinimo iš mokyklos).

13. Pertraukų metu klasės turi būti vėdinamos, mokiniai privalo išeiti iš klasės, koridoriuose mokiniams draudžiama sėdėti ant palangių, grindų, lakstyti, šiukšlinti.

14. Naudotis valgykla leidžiama tik tvarkaraštyje numatytu laiku, valgykloje privaloma  elgtis drausmingai laikantis nustatytos tvarkos.

15. Pasibaigus pamokoms ir užklasinei veiklai mokinys privalo saugiai grįžti namo, pageidaujant tėvams mokinys gali likti mokykloje popietinėse užimtumo grupėse. Draudžiama pasilikti mokykloje po pamokų be mokyklos darbuotojų priežiūros.